ARTIST SIGNINUpload Music & Geat Heard
[jay ay] this one goes to my geez we come a long way g i think you should know me by now hey yeah g [stamo songz] sometimes when i close my eyes i’m thinking of you girl you make me cry you stole my heart what do you want from me this is motivation education first before you change...

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD
Land'ungowami mine ngiyatifela ngawe inhlitiyo yami ibuswa nguwe mama i can't change anything you know that you are the one that i love right now i give all my heart to you i told my friends about you they didn't believe they thought i'm kidding i celebrate because i won you from...

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD
In my veins

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD
Ingcondvo yami abeyilahlekile um’timba wami waphela mandla ngabeka lidvolo phambi kwemdali kungako manje solo ngisaphila bengiloku ngitam’impilo solo bang’hleka uma ngitama kuphuma kuvaleka tonke tindlela sisindvo sami sem’timba sibuyele muva mine angisati kutsi ngente njani ngente...

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD