ARTIST SIGNINUpload Music & Geat Heard
Land'ungowami mine ngiyatifela ngawe inhlitiyo yami ibuswa nguwe mama i can't change anything you know that you are the one that i love right now i give all my heart to you i told my friends about you they didn't believe they thought i'm kidding i celebrate because i won you from...
CONNECT
DOWNLOAD
Ingcondvo yami abeyilahlekile um’timba wami waphela mandla ngabeka lidvolo phambi kwemdali kungako manje solo ngisaphila bengiloku ngitam’impilo solo bang’hleka uma ngitama kuphuma kuvaleka tonke tindlela sisindvo sami sem’timba sibuyele muva mine angisati kutsi ngente njani ngente...
CONNECT
DOWNLOAD
Baze bahl'abantu mani baze bahl'abantu mani baze bahl'abantu mani bahl'abantu mani hey' uh bahl'abantu mani bathini bahl'abantu mani bahl'abantu mani bahl'abantu mani hebari two by two hebari s'hamba ngama two by two singama two by two hebari s'hamba ngama two by two (x7) bahl'abantu...
CONNECT