ARTIST SIGNIN

Stamo Songz Sewuyajola Piano by Stamo Songz from Mpumalanga - Nkomazi - Ngwenyeni South Africa

Ingcondvo yami abeyilahlekile um’timba wami waphela mandla ngabeka lidvolo phambi kwemdali kungako manje solo ngisaphila bengiloku ngitam’impilo solo bang’hleka uma ngitama kuphuma kuvaleka tonke tindlela sisindvo sami sem’timba sibuyele muva mine angisati kutsi ngente njani ngente...

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD