ARTIST SIGNINUpload Music & Geat Heard
This track is telling us about to wake up in the morning and look for jobs and money
CONNECT
DOWNLOAD
One day we going to see you.
CONNECT
DOWNLOAD
Isjambok is a midnight joint yanos(amapiano) song by mshampisto
CONNECT
Ingcondvo yami abeyilahlekile um’timba wami waphela mandla ngabeka lidvolo phambi kwemdali kungako manje solo ngisaphila bengiloku ngitam’impilo solo bang’hleka uma ngitama kuphuma kuvaleka tonke tindlela sisindvo sami sem’timba sibuyele muva mine angisati kutsi ngente njani ngente...
CONNECT
DOWNLOAD