ARTIST SIGNIN
mpumalanga - nkomazi - ngwenyeni, South Africa
COPY
http://indiesound.com/u/stamosongz
Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz..
[jay ay] this one goes to my geez we come a long way g i think you should know me by now hey yeah g [stamo songz] sometimes when i close my eyes i’m thinking of you girl you make me cry you stole my heart what do you want from me this is motivation education first before you change...
CONNECT
DOWNLOAD
Ingcondvo yami abeyilahlekile um’timba wami waphela mandla ngabeka lidvolo phambi kwemdali kungako manje solo ngisaphila bengiloku ngitam’impilo solo bang’hleka uma ngitama kuphuma kuvaleka tonke tindlela sisindvo sami sem’timba sibuyele muva mine angisati kutsi ngente njani ngente...
CONNECT
DOWNLOAD
Land'ungowami mine ngiyatifela ngawe inhlitiyo yami ibuswa nguwe mama i can't change anything you know that you are the one that i love right now i give all my heart to you i told my friends about you they didn't believe they thought i'm kidding i celebrate because i won you from...
CONNECT
DOWNLOAD
Lutsandvo lwami ngolwakho mine ngitsandza wena wedvwa i swear lobuhle bakho buyangichaza wena wakhelwe mine uyashisa sebanemona uyabona ngeke batfole lutfo ngingowakho i won't change my life i was born for you all the love that i had was given to you you the one that i think of when i...
CONNECT
DOWNLOAD
Is it true (do you love me) lyrics the way you walk the way you smile you touching my heart you make me love love you i like your walk i like your style you got my feelings you such a remote controlletr [x2] lobuhle lobungaka emehlo akho ayangichaza uyangisanganisa...
CONNECT
DOWNLOAD