ARTIST SIGNIN

Nima Zeus Ft Ili Khodzani by Nima Zeus from Yerevan Armenia

Text ili از یه جاهایی دیگه نیست حالی دپ هرکی رد شد به قلبم مالیدِش هرکی میخواد بالا بره میاد از ما میره جای زخم خود زنی رومه! یه حس سیاهی تومه! این دوده دودِ علفه یا...
CONNECT
DOWNLOAD