ARTIST SIGNIN
mpumalanga - nkomazi - ngwenyeni, South Africa
COPY
http://indiesound.com/u/stamosongz
Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz..
Ingcondvo yami abeyilahlekile um’timba wami waphela mandla ngabeka lidvolo phambi kwemdali kungako manje solo ngisaphila bengiloku ngitam’impilo solo bang’hleka uma ngitama kuphuma kuvaleka tonke tindlela sisindvo sami sem’timba sibuyele muva mine angisati kutsi ngente njani ngente...
CONNECT
DOWNLOAD
Baze bahl'abantu mani baze bahl'abantu mani baze bahl'abantu mani bahl'abantu mani hey' uh bahl'abantu mani bathini bahl'abantu mani bahl'abantu mani bahl'abantu mani hebari two by two hebari s'hamba ngama two by two singama two by two hebari s'hamba ngama two by two (x7) bahl'abantu...
CONNECT
Land'ungowami mine ngiyatifela ngawe inhlitiyo yami ibuswa nguwe mama i can't change anything you know that you are the one that i love right now i give all my heart to you i told my friends about you they didn't believe they thought i'm kidding i celebrate because i won you from...
CONNECT
DOWNLOAD
Lutsandvo lwami ngolwakho mine ngitsandza wena wedvwa i swear lobuhle bakho buyangichaza wena wakhelwe mine uyashisa sebanemona uyabona ngeke batfole lutfo ngingowakho i won't change my life i was born for you all the love that i had was given to you you the one that i think of when i...
CONNECT
DOWNLOAD