ARTIST SIGNINUpload Music & Geat Heard
Mattayang vocal :ca'e cipt. Masnama k. Sae allomi mattayang pepolemu sae allomi mappikirri batammu dini’ma tori rundu-rundu pa’mai mattayang cinna andappa palambi pole’mo mai pambawa salili’u polemo mai pambawa passenga’u dini’ma tori rundu-rundu pa’mai mattayang...
CONNECT